Review Policy

Головний редактор

Валерій Васильович Семенець (Valerii Semenets)

Ректор, Голова вченої ради, Голова приймальної комісії, голова НМР, голова НТР, професор кафедри метрології та технічної експертизи, член спеціалізованої вченої ради, IEEE Member, Почесний професор Університету Економіки у Бидгощі, доктор технічних наук, професор

Rector, Head of Academic Council, Head of Admmission Board, Head of EMC, Head of STC, Professor of MTE Department, Member of the specialized scientific council, Honorary Professor University of Economy in Bydgoszcz, IEEE Member, Doctor of Technical Sciences, Professor

Віктор Макарович Левикін (Viktor Levykin)

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, член НМР, член НТР, відповідальний редактор журналу “АСУ та прилади автоматики”, доктор технічних наук, професор

Professor of Information Control System Department, Member of EMC, Member of STC, Vice Chief Editir of “MIS and Devises”, Doctor of Technical Sciences, Professor

Максим Вікторович Євланов (Maksym Ievlanov)

Професор кафедри інформаційних управляючих систем, заступник декана факультету КН, відповідальний секретар журналу “АСУ та прилади автоматики“, доктор технічних наук, доцент

Professor of Information Control Systems Department, Deputy Dean of Faculty CS, Executive Secretary of “MIS and Devises”, Doctor of Technical Sciences, Associate Professor

Євгеній Володимирович Бодянський (Yevgeniy Bodyanskiy)

Професор кафедри штучного інтелекту, науковий керівник ПНДЛ АСУ, член спеціалізованої вченої ради, член НТР, IEEE Senior Member, доктор технічних наук, професор

Professor at the Department of Artificial Intelligence, Scientific Head at the CSRL, Member of the specialized scientific council, Member of STC, IEEE Senior Member, Doctor of Technical Sciences, Professor

Ігор Валерійович Гребеннік (Igor Grebennik)

Завідувач кафедри системотехніки, член спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Head of Department System Engineering, Member of the specialized scientific council, Member of EMC, Member of STC, Doctor of Technical Sciences, Professor

Андрій Леонідович Єрохін (Andriy Yerokhin)

Декан факультету комп’ютерних наук, заступник голови приймальної комісії, член НМР, член НТР, член Координаційної Ради Асоціації випускників ХНУРЕ, член спеціалізованої вченої ради, професор кафедри ПІ, доктор технічних наук, професор, Науковий керівник Навчально-наукової лабораторії ІПАС

Dean of Faculty of Computer Science, Deputy Chairman of the Admission Committee, Member of EMC, Member of STC, Member of the Coordination Council of the NURE Alumni Association, Member of the specialized scientific council, Doctor of Technical Sciences, Professor, Scientific Head of Educational and scientific laboratory IHSS

Анатолій Олексійович Каргін (Anatolii Kargin)

Професор кафедри електронних обчислювальних машин, доктор технічних наук, професор

Professor of the Department of Electronic Computers, Doctor of Technical Sciences, Professor

Ігор Шакирович Невлюдов (Igor Nevliudov)

Завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, автоматизації та мехатроніки, член вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор, член Асоціації випускників ХНУРЕ

Head of Department of Computer-Integrated Technologies, Automation and Mechatronics, Member of Academic Council, Member of EMC, Member of STC, Editorial Board Member of «Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries», Doctor of Engineering Science, Professor, Member of the NURE Alumni Association

Костянтин Едуардович Петров (Konstantin Petrov)

Завідувач кафедри інформаційних управляючих систем, професор кафедри штучного інтелекту, член спеціалізованої вченої ради, доктор технічних наук, професор

Head of Information Control System Department, Professor of Department of Artificial Intelligence, Member of the specialized scientific council, Doctor of Technical Sciences, Professor

Валентин Олександрович Філатов (Valentin Filatov)

Завідувач кафедри штучного інтелекту, науковий керівник центру інформаційних систем та технологій, Голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, член редакційної колегії журналу «Сучасний стан наукових досліджень і технологій в промисловості», доктор технічних наук, професор

Head of Department of Artificial Intelligence, Scientific Supervisor of Center for Information Systems and Technology, Head of Specialized Academic Council, Member of EMC, Member of STC, Editorial Board Member of «Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries», Doctor of Technical Sciences, Professor

Геннадій Зайдулович Халімов (Hennadii Khalimov)

Завідувач кафедри безпеки інформаційних технологій, голова спеціалізованої вченої ради, член НМР, член НТР, доктор технічних наук, професор

Head of Department of Information Technologies Security, Head of Specialized Academic Council, Member of EMC, Member of STC, Doctor of Technical Sciences, Professor