№2(77), май – июнь 2017

Download full PDF versionPicture Details Pages Download
ТОЛЮПА С.В., САМОХВАЛОВ Ю.Я. ПАСИВНО-АКТИВНИЙ МЕТОД СУПРОВОДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ ЦІЛЕЙ ЗІ ШТУЧНО ЗНИЖЕНОЮ ПЛОЩЕЮ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ

УДК 621.396.96

ПАСИВНО-АКТИВНИЙ МЕТОД СУПРОВОДЖЕННЯ ПОВІТРЯНИХ
ЦІЛЕЙ ЗІ ШТУЧНО ЗНИЖЕНОЮ ПЛОЩЕЮ ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ

ТОЛЮПА С.В., САМОХВАЛОВ Ю.Я.

Запропоновано виявлення і супроводження повітряних цілей зі штучно зменшеною площею віддзеркалення на основі комплексного використання як активного, передавального каналу, який здатний формувати резонансний радіосигнал, так і пасивного каналу радіолокаційної станції, що здатний приймати сигнали збудження радіопоглинаючого покриття у відповідному частотному діапазоні. Реалізація даного методу дозволить істотно зменшити кількість помилкових траєкторій на етапах зав'язки трас і підвищити ефективність супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення.

Ключові слова: радіолокація, ефективна площа віддзеркалення, радіолокаційна станція, пасивно-активний метод, повітряна ціль.

Key words: radar, the effective area of reflection, radar station, passive-active method, air target.

УДК 621.396.96

Пасивно-активний метод супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення / С.В. Толюпа, Ю.Я. Самохвалов // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 4–8.

Запропоновано виявлення і супроводження повітряних цілей зі штучно зменшеною площею віддзеркалення на основі комплексного використання як активного, передавального каналу, який здатний формувати резонансний радіосигнал, так і пасивного каналу радіолокаційної станції, що здатний приймати сигнали збудження радіопоглинаючого покриття у відповідному частотному діапазоні. Реалізація даного методу дозволить істотно зменшити кількість помилкових траєкторій на етапах зав'язки трас і підвищити ефективність супроводження повітряних цілей зі штучно зниженою площею віддзеркалення.

Іл. 1. Бібліогр.: 6 назв.

UDC 621.396.96

Passive-active method of tracking air targets with artificially lowered reflection area / С.В. Толюпа, Ю.Я. Самохвалов // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 4-8.

Detection and tracking of air targets with an artificially reduced area of reflection is proposed on the basis of integrated use of active transmission channel, which is able to generate the resonance signal and a passive channel of the radar station that is able to receive signals of excitation of radar absorbing coverage in the relevant frequency range. The implementation of this method of identification measurement of the radar tracking and passive funds will significantly reduce the number of false trajectories in the stages of ties of tracks and track air targets with artificially reduced area of reflection.

Fig. 1. Ref.: 6 items.

Література:

1. Барабаш Ю.Л. Проблемы радиолокационного распознавания и возможные пути их решения / Ю.Л. Барабаш. К.: 1984. 369 с.

2. Востриков А.К. Радиолокационные станции сопровождения цели и визирования / А.К. Востриков, А.Н. Раинкин. К.: КВЗРИУ, 1984. 84 с.

3. Пархомей І.Р., Толюпа С.В., В.А. Дружинін, Наконечний В.С. Резонансні методи отримання і використання інформації в радіотехнології // Монографія. К. Логос, 2013. 146 с.

4. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Методи та алгоритми обробки та захисту радіолокаційної інформації у багатопозиційних системах зі змінною просторовою конфігурацією // Монографія. К. Логос, 2014.  251 с.

5. Толюпа С.В., Дружинін В.А., Наконечний В.С. Ефективність радіолокації при використанні технології штучного зниження ефективної поверхні випромінювання літальних апаратів // Телекомунікаційні та інформаційні технології. 2014.  №1. С. 62-69.

6. Дорохов А.П. Расчет и конструирование антенно-фидерных устройств / А.П. Дорохов. Х.: ХГУ, 1980. 284 с.

Transliterated bibliography:

 1. Barabash Ju.L. Problemy radiolokacionnogo raspoznavanija i vozmozhnye puti ih reshenija / Ju.L. Barabash. K.: 1984. 369 s.
 2. Vostrikov A.K. Radiolokacionnye stancii soprovozhdenija celi i vizirovanija. / A.K. Vostrikov, A.N. Rainkin K.: KVZRIU, 1984. 84 s.
 3. Parhomej І.R., Toljupa S.V., V.A. Druzhinіn, Nakonechnij V.S. Rezonansnі metodi otrimannja і vikoristannja іnformacії v radіotehnologії // Monografіja. K. Logos, 2013. 146 s.
 4. Tolyupa S.V., Druzhinin V.A., Nakonechniy V.S. Metodi ta algoritmi obrobki ta zahistu radiolokatsiynoyi informatsiyi u bagatopozitsiynih sistemah zi zminnoyu prostorovoyu konfiguratsieyu // Monografiya. K. Logos, 2014. 251 s.
 5. Tolyupa S.V., Druzhinin V.A., Nakonechniy V.S. Efektivnist radiolokatsiyi pri vikoristanni tehnologiyi shtuchnogo znizhennya efektivnoyi poverhni viprominyuvannya litalnih aparativ // Telekomunikatsiyni ta informatsiyni tehnologiyi. 2014. №1. S. 62-69.
 6. Dorohov A.P. Raschet i konstruirovanie antenno-fidernyh ustrojstv / A.P. Dorohov. H.: HGU, 1980. 284 s.

 

Толюпа Сергій Васильович, д-р техн. наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Наукові інтереси: інтелектуальні системи управління, напрямки підвищення ефективності функціонування інформаційних систем та мереж, системи технічного захисту інформації, кібербезпека та кіберзахист, обробка та захист радіолокаційної інформації. Адреса:  Україна, 01033, Київ, вул. Володимирська, 60, e-mail: tolupa@i.ua

Самохвалов Юрій Якович, д-р техн. наук, професор кафедри кібербезпеки та захисту інформації факультету інформаційних технологій Київського національного університету ім. Т. Шевченка. Наукові інтереси: теорія і практика побудови інтелектуальних систем, нечіткі алгоритми управління, логіко-лінгвистичне моделювання у кіберпросторі та теорія і практика проектування автоматизованих систем та проведення експертиз. Адреса:  Україна, 01033, Київ, вул. Володимирська, 60, e-mail: yu1953@ukr.net

Tolyupa Sergey Vasilievich, Dr. of Sc., Professor, Department of Cybersecurity and Information Protection at Faculty of Information Technologies, Kyiv National University named after T. Shevchenko. Scientific interests: intellectual control systems, directions for improving the operation of information systems and networks, systems of technical protection of information, cyber security and cyber defense, processing and protection of radar information. Address: Ukraine, 01033, Kyiv, Vladimirskaya Str., 60, e-mail: to-lupa@i.ua

Samokhvalov Yuriy Yakovlevich, Dr. of Sc., Professor, Department of Cybersecurity and Information Protection at Faculty of Information Technologies, Kyiv National University. T. Shevchenko. Research interests: the theory and practice of building intelligent systems, fuzzy control algorithms, logic-linguistic modeling in cyberspace, and the theory and practice of designing automated systems and conducting expert assessments. Address: Ukraine, 01033, Kyiv, Vladimirskaya Str., 60, e-mail: yu1953@ukr.net

4-8
ЕРЕМЕНКО А.С., ТАРИКИ Н., ЕВДОКИМЕНКО М.А. ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С БИЛИНЕЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗАЩИТЫ ПУТИ

УДК 621.391

ОПТИМИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ОТКАЗОУСТОЙЧИВОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ С БИЛИНЕЙНЫМИ УСЛОВИЯМИ ЗАЩИТЫ ПУТИ

ЕРЕМЕНКО А.С., ТАРИКИ Н., ЕВДОКИМЕНКО М.А.

Описывается усовершенствованная потоковая модель отказоустойчивой маршрутизации с защитой пути. Новизна предложенного усовершенствования заключается в том, что условия защиты пути включены в критерий оптимальности в билинейной форме. Работоспособность и адекватность предлагаемой модели подтверждается на ряде расчетных примеров при решении задач отказоустойчивой маршрутизации в процессе реализации схемы защиты пути/мультипути.

Ключевые слова: маршрутизация; отказоустойчивость; потоковая модель; мультипуть; схема защиты пути.

Key words: routing; fault-tolerance; flow-based model; multipath; path protection scheme.

УДК 621.391

Оптимізаційна модель відмовостійкої маршрутизації з білінійними умовами захисту шляху / О.С. Єременко, Н. Тарікі, М.О. Євдокименко // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 9–14.

Описана потокова модель відмовостійкої маршрутизації із захистом шляху. Новизна запропонованого вдосконалення полягає в тому, що умови захисту шляху включені в критерій оптимальності у білінійній формі. Працездатність та адекватність запропонованої моделі підтверджена на ряді розрахункових прикладів при розв’язанні задач відмовостійкої маршрутизації при реалізації схеми захисту шляху.

Іл. 6. Бібліогр.: 11 назв.

UDC 621.391

Optimization model of fault-tolerant routing with bilinear path protection conditions / O.S. Yeremenko, N. Tariki, M.O. Yevdokymenko // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 9-14.

The flow-based model of fault-tolerant routing with path protection has been improved. The novelty of the proposed improvement lies in the fact that the path protection conditions are included in the optimality criterion in bilinear form. The efficiency and adequacy of the proposed model are confirmed in a number of computational examples when solving the problems of fault-tolerant routing in the implementation of the path protection scheme.

Fig. 6. Ref.: 11 items.

Литература:

1. Rak, J. Resilient Routing in Communication Networks (Computer Communications and Networks). 1st edition / J. Rak. Springer, 2015. 181 p.

2. Hariyawan, M.Y. Comparison Analysis of Recovery Mechanism at MPLS Network / M.Y. Hariyawan // International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). 2011. Vol.1, No2. P. 151-160. DOI: http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v1i2.84.

3. Lemeshko, O.V. Fault-Tolerant Unicast, Multicast and Broadcast Routing Flow-based Models / O.V. Lemeshko, A.M. Arous, O.S. Yeremenko // Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET), India. 2015. Vol-3: Issue-4A. P. 343–350.

4. Yeremenko, O. Fault-tolerant IP routing flow-based model / O. Yeremenko, N. Tariki, A.M. Hailan // IEEE 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET). Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016. P. 655-657. DOI: 10.1109/TCSET.2016.7452143.

5. Lemeshko, O.V. Fault-Tolerance Improvement for Core and Edge of IP Network / O.V. Lemeshko, O.S. Yeremenko, N. Tariki, A.M. Hailan // IEEE 2016 XIth International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies” (CSIT), 2016. P. 161-164. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2016.7589895.

6. Papán, J. Analysis of existing IP Fast Reroute mechanisms / J. Papán, P. Segeč, P. Palúch // IEEE 2015 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), 2015. P. 291-297. DOI: 10.1109/DT.2015.7222986.

7. RFC 7490 Remote Loop-Free Alternate (LFA) Fast Reroute (FRR) / S. Bryant, C. Filsfils, S. Previdi, M. Shand, N. So // Internet Engineering Task Force (IETF), April 2015. 29 p.

8. RFC 7811 An Algorithm for Computing IP/LDP Fast Reroute Using Maximally Redundant Trees (MRT-FRR) / G. Enyedi, A. Csaszar, A. Atlas, C. Bowers, A. Gopalan // Internet Engineering Task Force (IETF), June 2016. 118 p.

9. RFC 7812 An Architecture for IP/LDP Fast Reroute Using Maximally Redundant Trees (MRT-FRR) / A. Atlas, C. Bowers, G. Enyedi // Internet Engineering Task Force (IETF), June 2016. 44 p.

10. Lemeshko, O. Effective solution for scalability and productivity improvement in fault-tolerant routing / O. Lemeshko, K. Arous, N. Tariki // IEEE 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015. P. 76-78. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2015.7357274.

11. Gomes, T. Algorithms for Determining a Node-Disjoint Path Pair Visiting Specified Nodes / T. Gomes, L. Martins, S. Ferreira, M. Pascoal, D. Tipper // Optical Switching and Networking. 2017. Vol. 23, Part 2. P. 189-204. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.osn.2016.05.002.

Transliterated bibliography:

 1. Rak, J. Resilient Routing in Communication Networks (Computer Communications and Networks). 1st edition / J. Rak. Springer, 2015. 181 p.
 2. Hariyawan, M.Y. Comparison Analysis of Recovery Mechanism at MPLS Network / M.Y. Hariyawan // International Journal of Electrical and Computer Engineering (IJECE). 2011. Vol. 1, No. 2. P. 151-160. DOI: http://dx.doi.org/10.11591/ijece.v1i2.84.
 3. Lemeshko, O.V. Fault-Tolerant Unicast, Multicast and Broadcast Routing Flow-based Models / O.V. Lemeshko, A.M. Arous, O.S. Yeremenko // Scholars Journal of Engineering and Technology (SJET), India. 2015. Vol.3: Issue-4A. P. 343–350.
 4. Yeremenko, O. Fault-tolerant IP routing flow-based model / O. Yeremenko, N. Tariki, A.M. Hailan // IEEE 2016 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science (TCSET). Publishing House of Lviv Polytechnic, 2016. P. 655-657. DOI: 10.1109/TCSET.2016.7452143.
 5. Lemeshko, O.V. Fault-Tolerance Improvement for Core and Edge of IP Network / O.V. Lemeshko, O.S. Yeremenko, N. Tariki, A.M. Hailan // IEEE 2016 XIth International Scientific and Technical Conference “Computer Sciences and Information Technologies” (CSIT), 2016. P. 161-164. DOI: 10.1109/STC-CSIT.2016.7589895.
 6. Papán, J. Analysis of existing IP Fast Reroute mechanisms / J. Papán, P. Segeč, P. Palúch // IEEE 2015 International Conference on Information and Digital Technologies (IDT), 2015. P. 291-297. DOI: 10.1109/DT.2015.7222986.
 7. RFC 7490 Remote Loop-Free Alternate (LFA) Fast Reroute (FRR) / S. Bryant, C. Filsfils, S. Previdi, M. Shand, N. So // Internet Engineering Task Force (IETF), April 2015. 29 p.
 8. 8. RFC 7811 An Algorithm for Computing IP/LDP Fast Reroute Using Maximally Redundant Trees (MRT-FRR) / G. Enyedi, A. Csaszar, A. Atlas, C. Bowers, A. Gopalan // Internet Engineering Task Force (IETF), June 2016. 118 p.
 9. RFC 7812 An Architecture for IP/LDP Fast Reroute Using Maximally Redundant Trees (MRT-FRR) / A. Atlas, C. Bowers, G. Enyedi // Internet Engineering Task Force (IETF), June 2016. 44p.
 10. Lemeshko, O. Effective solution for scalability and productivity improvement in fault-tolerant routing / O. Lemeshko, K. Arous, N. Tariki // IEEE 2015 Second International Scientific-Practical Conference Problems of Infocommunications Science and Technology (PIC S&T), 2015. P. 76-78. DOI: 10.1109/INFOCOMMST.2015.7357274.
 11. Gomes, T. Algorithms for Determining a Node-Disjoint Path Pair Visiting Specified Nodes / T. Gomes, L. Martins, S. Ferreira, M. Pascoal, D. Tipper // Optical Switching and Networking. 2017. Vol. 23, Part 2. P. 189-204. DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.osn.2016.05.002.

 

Еременко Александра Сергеевна, канд. техн. наук., с.н.с., докторант кафедры инфокоммуникационной инженерии ХНУРЭ. Научные интересы: NGN, Future Internet, качество обслуживания, управление трафиком, отказоустойчивая маршрутизация, сетевая безопасность. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел. +380577021320, e-mail: oleksandra.yeremenko.ua@ieee.org.

Тарики Надия, аспирант кафедры инфокоммуникационной инженерии ХНУРЭ. Научные интересы: управление трафиком, качество обслуживания, отказоустойчивая маршрутизация. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел. +380577021320, e-mail: nadotariki@gmail.com.

Евдокименко Марина Александровна, канд. техн. наук, доцент кафедры инфокоммуникационной инженерии ХНУРЭ. Научные интересы: управление трафиком, качество обслуживания, информационная безопасность, безопасность беспроводных сетей. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел. +380577021320, e-mail: marina.ievdokymenko@nure.ua.

Oleksandra Yeremenko, Cand. of Sc., Senior Researcher, Doctoral Candidate of the Department of Infocommunication Systems, Kharkiv National University of Radio Electronics. Research interests: NGN, Future Internet, Quality of Service, Traffic Management, Fault-Tolerant Routing, Network Security. Address: Ukraine, 61166, Kharkiv, Nauka Ave., 14, Phone/fax: +380577021320, e-mail: oleksandra.yeremenko.ua@ieee.org.

Nadia Tariki, postgraduate student of the Department of Infocommunication Systems, Kharkiv National University of Radio Electronics. Research interests: Traffic Management, Quality of Service, Fault-Tolerant Routing. Address: Ukraine, 61166, Kharkiv, Nauka Ave., 14, Phone/fax: +380577021320, e-mail: nadotariki@gmail.com.

Maryna Yevdokymenko, Cand. of Sc., Associate Professor of the Department of Infocommunication Systems, Kharkiv National University of Radio Electronics. Research interests: Traffic Management, Quality of Service, Information Security, Wireless Networks Security. Address: Ukraine, 61166, Kharkiv, Nauka Ave., 14, Phone/fax: +380577021320, e-mail: marina.ievdokymenko@nure.ua.

9-14
ЛЕМЕШКО А.В., НЕВЗОРОВА Е.С. РАЗРАБОТКА ТРЕХУРОВНЕВОГО МЕТОДА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛЕВОЙ КООРДИНАЦИИ

УДК 621.391

РАЗРАБОТКА ТРЕХУРОВНЕВОГО МЕТОДА ИЕРАРХИЧЕСКОЙ МАРШРУТИЗАЦИИ НА ОСНОВЕ ПРИНЦИПА ЦЕЛЕВОЙ КООРДИНАЦИИ

ЛЕМЕШКО А.В., НЕВЗОРОВА Е.С.

Предлагается трехуровневый метод иерархической маршрутизации, основанный на принципе целевой координации. Метод основан на декомпозиционном представлении потоковой модели маршрутизации и включает в себя три уровня иерархии вычислений: на нулевом уровне происходит расчет маршрутных переменных приграничными маршрутизаторами каждого домена; на первом уровне осуществляется координация решений нулевого уровня с целью предотвратить перегрузку каналов связи в каждом отдельном домене, а задача координатора второго уровня состоит в обеспечении междоменного взаимодействия.

Ключевые слова: иерархическая маршрутизация, потоковая модель, метод целевой координации, трехуровневый метод, междоменная/внутридоменная маршрутизация.

Key words: hierarchical routing, flow-based model, goal coordination principle, tree-level method, inter-area/intra-area routing.

УДК 621.391

Розробка трьохрівневого методу ієрархічної маршрутизації на основі принципу цільової координації / О.В. Лемешко, О.С. Невзорова // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 15–19.

Запропоновано трьохрівневий метод ієрархічної маршрутизації, що базуэться на принципі цільової координації. Метод ґрунтується на декомпозиційному поданні потокової моделі маршрутизації і включає в себе три рівні ієрархії обчислень: на нульовому рівні відбувається розрахунок маршрутних змінних прикордонними маршрутизаторами кожного домена; на першому рівні здійснюється координація рішень нульового рівня з метою запобігання перевантаження каналів зв'язку в кожному окремому домені, а задача координатора другого рівня полягає в забезпеченні міждоменної взаємодії.

Бібліогр.: 10 назв.

UDC 621.391

Development of the three-level method of hierarchical routing based on goal coordination principle / O. Lemeshko, O. Nevzorova // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 15-19.

In this paper, to increase the scalability of the telecommunication network, a three-level hierarchical routing method based on the goal coordination principle is proposed. The method is based on the decomposition representation of the flow-based routing and includes three levels of the calculation hierarchy: at the zero level, routing variables are calculated by the border routers of each area; At the first level, coordination of zero-level solutions is implemented to prevent link overload in each individual area, and the task of the second-level coordinator is to ensure inter-area interaction.

Ref.: 10 items.

Литература:

1. Uyless D. Black. IP routing protocols: RIP, OSPF, BGP, PNNI and Cisco routing protocols. Prentice Hall PTR, 2000. 287 р.

2. Osterloh H. IP Routing Primer Plus. Sams Indianapolis, IN, USA, 2000.

3. Mesarovic M.D., Macko D., Takahara Y. Theory of hierarchical, multilevel, system. New York and London: Academic Press, 1970. 344 p.

4. Singh M. G., Titli A., Systems: Decomposition, Optimization and Control. Pergamon. Oxford, 1978.

5. Rak J. Resilient Routing in Communication Networks (Computer Communications and Networks), Springer. 1st edition, 2015.

6. Wright B. Inter-Area Routing, Path Selection and Traffic Engineering. Metaswitch Networks, 2009. 44 p.

7. Lemeshko O., Nevzorova O., Hailan A. The increasing convergence of coordination procedure in the implementation of multipath hierarchical routing // Proceedings of First International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications Science and Technology”, PICS&T’2014. Kharkiv, Ukraine, 2014. P. 45-48.

8. Nevzorova Ye.S., Arous K. M., Salakh M. T. R. Method for hierarchical coordinated multicast routing in a telecommunication network // Telecommunication and Radio Engineering. 2016. Volume 75. P. 1137-1151.

9. Lemeshko O., Nevzorova O., Vavenko V. Hierarchical coordination method of inter-area routing in telecommunication network // Proceedings of International Conference “Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo)”. Kyiv, Ukraine, 2016. P.1-4.

10. Yeremenko O., Nevzorova O., Ali Salem Ali. Two-level method of fault-tolerant inter-area routing // 14th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD System in Microelectronic” (CADSM). Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. 2017. P 105-108.

Transliterated bibliography.

 1. Uyless D. Black. IP routing protocols: RIP, OSPF, BGP, PNNI and Cisco routing protocols. Prentice Hall PTR, 2000. 287 р.
 2. Osterloh H. IP Routing Primer Plus. Sams Indianapolis, IN, USA, 2000.
 3. Mesarovic M.D., Macko D., Takahara Y. Theory of hierarchical, multilevel, system. New York and London: Academic Press, 1970. 344
 4. Singh M. G., Titli A., Systems: Decomposition, Optimization and Control. Pergamon. Oxford, 1978.
 5. Rak J. Resilient Routing in Communication Networks (Computer Communications and Networks), Springer. 1st edition,
 6. Wright B. Inter-Area Routing, Path Selection and Traffic Engineering. Metaswitch Networks, 2009. 44 p.
 7. Lemeshko O., Nevzorova O., Hailan A. The increasing convergence of coordination procedure in the implementation of multipath hierarchical routing // Proceedings of First International Scientific-Practical Conference “Problems of Infocommunications Science and Technology”, PICS&T’2014. Kharkiv, Ukraine, 2014. P. 45-48.
 8. Nevzorova Ye.S., Arous K. M., Salakh M. T. R. Method for hierarchical coordinated multicast routing in a telecommunication network // Telecommunication and Radio Engineering. 2016. Volume 75. P. 1137-1151.
 9. Lemeshko O., Nevzorova O., Vavenko V. Hierarchical coordination method of inter-area routing in telecommunication network // Proceedings of International Conference “Radio Electronics & Info Communications (UkrMiCo)”. Kyiv, Ukraine, 2016. P. 1-4.
 10. Yeremenko O., Nevzorova O., Ali Salem Ali. Two-level method of fault-tolerant inter-area routing // 14th International Conference “The Experience of Designing and Application of CAD System in Microelectronic” (CADSM). Polyana-Svalyava (Zakarpattya), Ukraine. 2017. P 105-108.

 

Лемешко Александр Витальевич, д-р техн. наук, профессор кафедры инфокоммуникационной инженерии ХНУРЭ. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел. +38 (057) 70 21 320. E-mail: oleksandr.lemeshko@nure.ua

Невзорова Елена Сергеевна, аспирант кафедры инфокоммуникационной инженерии ХНУРЭ. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел.: +38 (057) 70 21 320. E-mail: olena.nevzorova@nure.ua

Lemeshko Oleksandr, sciences doctor (technic), professor, professor of infocommunication engineering department, Kharkiv National University of Radioelectronics. Address: Ukraine, Kharkiv, Nauka ave., 14. Tel. +38 (057) 702 13 20. E-mail: oleksandr.lemeshko@nure.ua

Nevzorova Olena, post-graduate student of infocommunication engineering department, Kharkiv National University of Radioelectronics. Address: Ukraine, Kharkiv, Nauka ave., 14. Tel: +38 (057) 702 13 20. E-mail: olena.nevzorova@nure.ua

15-19
БАРАННИК В.В., ОКЛАДНОЙ Д.Е., ЛЕКАХ А.А., МЕДВЕДЕВ Д.О. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CDMA СИСТЕМ И СИСТЕМ С НЕРАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЫИГРЫША В ОБЪЕМЕ

УДК 621.327:681.5

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА CDMA СИСТЕМ И СИСТЕМ С НЕРАВНОМЕРНЫМ РАСПРЕДЕЛЕНИЕМ ВЕСОВЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. ВЫЧИСЛЕНИЕ ВЫИГРЫША В ОБЪЕМЕ

БАРАННИК В.В., ОКЛАДНОЙ Д.Е., ЛЕКАХ А.А., МЕДВЕДЕВ Д.О.

Рассматривается современная CDMA-технология, анализируются ее основные характеристики, выявляются положительные и отрицательные стороны данной технологии. Предлагается принципиально новый метод кодового разделения канала. Приводится пример и анализ функционирования нового метода.

Ключевые слова: CDMA-технология, коды Уолша, OFDM-сигнал.

Keywords: CDMA technology, Walsh codes, OFDM signal.

УДК 621.327:681.5

Порівняльна характеристика CDMA систем і систем з нерівномірним розподілом вагових коефіцієнтів, обчислення виграшу в обсязі / В.В. Бараннік, Д.Є. Окладний, А.А. Леках, Д.О. Медведєв // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 20–26.

У даній статті детально розглянута сучасна CDMA-технологія, проаналізовані її основні характеристики, виявлено позитивні та негативні сторони даної технології. Запропоновано принципово новий метод кодового поділу каналу. Наведено приклад і аналіз функціонування нового методу.

Табл. 3. Іл. 3. Бібліогр.: 11 назв.

UDC 621.327:681.5

Comparative characteristic of CDMA systems and systems with non-measurement of weights, weights calculation / V.V. Barannik, D.E. Okladnoy, A.A. Lekakh, D.O. Medvedev // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 20-26.

In this article, the modern CDMA-technology is analyzed in detail, its main characteristics are analyzed, positive and negative aspects of this technology are revealed. A fundamentally new method of code division of the channel is proposed. An example and analysis of the functioning of the new method is given.

Tab. 3. Fig. 3. Ref.: 11 items.

Литература:

1. Никитин Г.И. Применение функций Уолша в сотовых системах связи с кодовым разделением каналов. Отдел оперативной полиграфии СПбГУАП, 190000, Санкт-Петербург, ул. Б. Морская, 67.

2. Аверин В.Г. Дисциплины компьютерные сети и телекоммуникации. Екатеринбург, 2009.

3. Диязитдинов Р.Р. Системы подвижной связи. Самара: ФГОБУ ВПО ПГУТИ, 2013.

4. Баранник В.В. Метод повышения информационной безопасности в системах видеомониторинга кризисных ситуаций / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха, О.С. // Монография. Черкассы, 2015. 143 с.

5. Баранник В.В. Метод повышения доступности видеоинформации аеромониторинга / В.В. Баранник, О.С. Кулица // Радиоэлектронные и компьютерные системы. 2013. №3. С. 17–20.

6. Баранник В.В. Модель загроз безпеки відеоінформаційного ресурсу систем відеоконференцзв'язку / А.В. Власов, В.В. Бараннік, Р.В.Тарнополов // Наукоємні технології. 2014. № 1 (21). С. 55–60.

7. Баранник В.В. Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления / В.В. Баранник, А.В. Власов, С.А. Сидченко, А.Э. Бекиров // Информационно-управляющие системы на ЖД транспорте. 2014. №3. С. 24–31.

8. Баранник В.В. Селективний метод шифрування відеопотоку в телекомуникаційних системах на основі приховування базового I-кадру / В.В. Баранник, Д.І. Комолов, Ю.М. Рябуха // Наукоємні технології. 2015. № 2.  С. 14–23.

9. Баранник В.В. Концептуальный метод повышения безопасности дистанционного видеоинформационного ресурса в системе аэромониторинга кризисных ситуаций на основе интеллектуальной обработки видеокадров / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха // Радиоэлектронные компьютерные системы. 2015. № 3. С. 19–21.

10. Баранник В.В. Методология совершенствования обработки видеоинформации для повышения эффективности сервиса предоставления дистанционных видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха, А.А. Красноруцкий, В.Ж. Ященок // АСУ и приборы автоматики. 2015. Вып. 170. С. 12–20.

11. Barannik V.V. The model of avalanche-relating effect in the process of images reconstruction in the combined cryptosemantic systems on the polyadic presentation / V.V. Barannik, V.V. Larin, S.A. Sidchenko // Наукоємні технології. 2010. № 1(5). С. 68–70.

Transliterated bibliogtaphy:

 1. Nikitin G.I. Primenenie funkcij Uolsha v soto-vyh sistemah svjazi s kodovym razdeleniem kanalov. Redakcionno-izdatel'skij otdel jelektronnyh publikacij i bibliografii biblioteki, Otdel operativnoj poligrafii SPbGUAP 190000, Sankt-Peterburg, ul. B. Morskaja, 67.
 2. Averin V.G. Discipliny komp'juternye seti i telekommunikacii», Federal'noe gosudarstvennoe obrazovatel'noe uchrezhdenie srednego professional'nogo obrazovanija «Ural'skij radiotehnicheskij tehnikum im. A.S. Popova. Ekaterinburg 2009.
 3. Dijazitdinov R.R. Sistemy podvizhnoj svjazi. Kon-spekt lekcij. Samara: FGOBU VPO PGUTI, 2013.
 4. Barannik V.V. Metod povyshenija informacionnoj bezopasnosti v sistemah videomonitoringa krizisnyh situacij / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha, O.S. // Monografija. Cherkassy, 2015. 143 s.
 5. Barannik V.V. Metod povyshenija dostupnosti videoinformacii aeromonitoringa / V.V. Barannik, O.S. Kulica //Radiojelektronnye i komp'juternye sistemy. 2013. #3. S. 17–20.
 6. Barannik V.V. Model zagroz bezpeki videoinformatsiynogo resursu sistem videokonfe-rentszv'yazku / A.V. Vlasov, V.V. Barannik, R.V.Tarnopolov // Naukoemni tehnologiyi. 2014. № 1 (21). S. 55–60.
 7. Barannik V.V. Obosnovanie znachimyh ugroz bezopasnosti videoinformacionnogo resursa sistem videokonferencsvjazi profil'nyh sistem upravlenija / V.V. Barannik, A.V. Vlasov, S.A. Sidchenko, A.Je. Bekirov // Informacionno-upravljajushhie sistemy na ZhD transporte. 2014. #3. S. 24–31.
 8. Barannik V.V. Selektivniy metod shifruvannya videopotiku v telekomunikatsiynih sistemah na osnovi prihovuvannya bazovogo I-kadru / V.V. Barannik, D.I. Komolov, Yu.M. Ryabuha // Naukoemni tehnologiyi. 2015. № 2. S. 14–23.
 9. Barannik V.V. Konceptual'nyj metod povyshenija bezopasnosti distancionnogo videoinformacionnogo resursa v sisteme ajeromonitoringa krizisnyh situacij na osnove intellektual'noj obrabotki videokadrov / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha // Radiojelektronnye komp'juternye sistemy. 2015. # 3. S. 19–21.
 10. Barannik V.V. Metodologija sovershenstvovanija obrabotki videoinformacii, dlja povyshenija jeffektivnosti servisa predostavlenija distancionnyh videouslug, pri upravlenii v krizisnyh situacijah / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha, A.A. Krasnoruckij, V.Zh. Jashhenok // ASU i pribory avtomatiki. 2015. #170. S. 12–20.
 11. Barannik V.V. The model of avalanche-relating effect in the process of images reconstruction in the combined cryptosemantic systems on the polyadic presentation / V.V. Barannik V.V. Larin, S.A. Sidchenko // Naukoemni tehnologiyi.2010. # 1(5). S. 68–70.

 

Баранник Владимир Викторович, д-р техн. наук, профессор, начальник кафедры автоматизированных систем управления, Харьковский национальный университет Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Научные интересы: кодирование и защита информации для передачи в телекоммуникационных системах. Адрес: Украина, 61023, Харьков, ул. Сумская, 77/79. Е-mail: barannik_v_v@mail.ru.

Окладной Дмитрий Евгеньевич, начальник группы учебно-лабораторного комплекса кафедры авиационных радиоэлектронных комплексов Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Научные интересы: системы, технологии преобразования, кодирования, защиты и передачи информации. Адрес: Украина, 61023, Харьков, ул. Сумская, 77/79, тел. 8 063-2305081.
Леках Альберт Анатольевич, старший научный сотрудник научного центра Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Научные интересы: системы, технологии преобразования, кодирования, защиты и передачи информации. Адрес: Украина, 61023, Харьков, ул. Сумская, 77/79, тел. 8 067-2593011.

Медведев Денис Олегович, аспирант ХНУРЭ. Научные интересы: системы, технологии преобразования, кодирования, защиты и передачи информации. Адрес: Украина, 61023, Харьков, пр. Науки, 14.

Barannik Vladimir Victorovich, doctor of sciences by technical, professor, chief of department of the Kharkiv national University of Air Force, 77/79, Sumska St., Kharkiv 61023, Ukraine. Е-mail: barannik_v_v@mail.ru.

Okladnoy Dmitriy Evgenievich, head of group, educational and laboratory complex, Department of Aviation Radio-Electronic Complexes, Kharkov National Air Force University named after I. Kozheduba. Scientific interests: systems, technologies of transformation, coding, protection and transfer of information. Address: Ukraine, 61023, Kharkov, ul. Sumskaya, 77/79, tel. 8 063-2305081.

Lekah Albert Anatolievich, senior scientific collaborator, scientific center, Kharkiv National University of Air Forces named after I. Kozheduba. Scientific interests: systems, technologies of transformation, coding, protection and information transfer. Address: Ukraine, 61023, Kharkov, ul. Sumskaya, 77/79, tel. 8 067-2593011.

Medvedev Denis Olegovich, post graduate student of KNURE. Scientific interests: systems, technologies of transformation, coding, protection and transmission of information. Address: Ukraine, 61023, Kharkov, Nauki ave., 14.

20-26
ТВЕРДОХЛЕБ В.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ КОНТРОЛЯ БИТОВОЙ СКОРОСТИ ВИДЕОПОТОКА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

УДК 519.713

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ БАЗА ПОСТРОЕНИЯ АЛГОРИТМОВ КОНТРОЛЯ БИТОВОЙ СКОРОСТИ ВИДЕОПОТОКА С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ТРЕБУЕМЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КАЧЕСТВА

ТВЕРДОХЛЕБ В.В., ХАХАНОВА А.В., БАРАННИК В.В.

Рассматриваются принципы построения управляющих алгоритмов для контроля битовой скорости видеопотока. Показывается эффективность подходов, основанных на трехмерном представлении трансформант кадра, позволяющих осуществлять контроль скорости с одновременным учетом итоговых значений ошибки. Приводятся способы организации данных.

Ключевые слова: насыщенность трансформанты, управление битовой скоростью, битовая плоскость,  пропускная способность.

Keywords: transformant saturation, bit rate control, bit plane, throughput.

УДК 519.713

Методологічна база побудови алгоритмів контролю бітової швидкості відеопотоку з забезпеченням необхідних характеристик якості / В.В. Твердохліб // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 27–33.

Розглянуто принципи  побудови управляючих алгоритмів для контролю бітової швидкості відеопотоку. Показана ефективність підходів, що базуються на трьохвимірному представленні трансформант кадру, що дозволяє здійснювати контроль швидкості з одночасним урахуванням підсумкових значень похибки. Наведено способи організації даних.

Іл. 1. Бібліогр.: 8 назв.

UDC 519.713

Methodological base of constructing algorithms for monitoring the bit rate of a video stream with the provision of required quality characteristics / V.V. Tverdokhleb // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 27-33.

The principles of constructing control algorithms for monitoring the bit rate of a video stream are considered. Shown the efficiency of the approaches based on the three-dimensional representation of the frame transforms, allowing the speed control with simultaneous consideration of the total error values. Methods of data representation are given.

Fig. 1. Ref.: 8 items.

Литература:

1. Баранник В., Двухглавов Д.,Твердохлеб В. Метод динамического управления битовой скоростью видеопотока с использованием трехмерного представления трансформант // АСУ и приборы автоматики. 2014. Вып. 176. С. 37 – 43.

2. Сэломон, Д. Сжатие данных, изображений и звука / Д. Сэломон. М.: Техносфера, 2004. 368 с.

3.Баранник В.В. Методологические рекомендации по совершенствованию технологии снижения интенсивности кодового представления базовых кадров / В.В. Баранник, О.Ю. Отман Шади, А.А. Подорожняк // Системи обробки інформації. 2014. № 8(124). С. 87-92.

4. Barannik V., Kharchenko N., Tverdokhleb V., Kulitsa O. The issue of timely delivery of video traffic with controlled loss of quality”, 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET 2016, Lviv-Slavsko; Ukraine. 2016. Р. 902-904.

5. Barannik V., Dvuhglavov D., Tverdokhleb V., Krasnorutskyi A., Controlling of video stream bit rate using the dynamic programming method”, 13th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM. Lviv-Polyana, Ukraine. 2015. Р. 15-17.

6. Barannik V., Sidchenko S., Larin V. The decoded-proof presentation of images on the basis of the polyadycal encoding systems”, 11th International Conference on "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", CADSM 2011, Polyana, Svalyava, Ukraine, p. 182, February 2011.

7. Ричардсон Я. Видеокодирование. Н.264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения. М.: Техносфера, 2005. 368с.

8. Гонсалес Р.С. Цифровая обработка изображений / Р.С. Гонсалес, Р.Э. Вудс. М.:Техносфера, 2006. 1072 с.

Transliterated bibliography:

 1. Barannik V., Dvuhglavov D., Tverdohleb V. Metod dinamicheskogo upravlenija bitovoj skorost'ju videopotoka s ispol'zovaniem trehmernogo predstavlenija transformant // Avtomatizirovannye sistemy upravlenija i pribory avtomatiki. 2014. #176. S. 37 – 43.
 2. Sjelomon, D. Szhatie dannyh, izobrazhenij i zvuka / D. Sjelomon. M.: Tehnosfera, 2004. 368 s.
 3. Barannik V.V. Metodologicheskie rekomendacii po sovershenstvovaniju tehnologii snizhenija intensivnosti kodovogo predstavlenija bazovyh kadrov / V.V. Barannik, O.Ju. Otman Shadi, A.A. Podorozhnjak // Sistemy obrabotki informacii. 2014. # 8(124). S. 87-92.
 4. 4. Barannik V., Kharchenko N., Tverdokhleb V., Kulitsa O. The issue of timely delivery of video traffic with controlled loss of quality”, 13th International Conference on Modern Problems of Radio Engineering, Telecommunications and Computer Science, TCSET 2016, Lviv-Slavsko; Ukraine, pp. 902-904, February 2016.
 5. Barannik V., Dvuhglavov D., Tverdokhleb V., Krasnorutskyi A., Controlling of video stream bit rate using the dynamic programming method”, 13th International Conference: The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics, CADSM 2015, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 15-17, February 2015.
 6. Barannik V., Sidchenko S., Larin V. The decoded-proof presentation of images on the basis of the polyadycal encoding systems”, 11th International Conference on "The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics", CADSM 2011, Polyana, Svalyava, Ukraine, p. 182, February 2011.
 7. Richardson Ja. Videokodirovanie. N.264 i MPEG-4 – standarty novogo pokolenija Moskva: Tehnosfera, 2005. 368s.
 8. Gonsales R.S. Cifrovaja obrabotka izobrazhenij / R.S. Gonsales, R.Je. Vuds. M.: Tehnosfera, 2006. 1072 s.

 

Твердохлеб Виталий Викторович, аспирант кафедры информационно-сетевой инженерии ХНУРЭ. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14,  e-mail: vitalii.tverdokhlib@nure.ua

Хаханова Анна Владимировна, канд. техн. наук, доцент, докторант кафедры АПВТ ХНУРЭ. Научные интересы: обработка информации в инфокоммуникационных системах, мультимедийные технологии. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14.

Баранник Валерий Владимирович, ученик общеобразовательной средней школы №94 Харьков, Научные интересы: обработка информации в инфокоммуникационных системах, мультимедийные технологии. Адрес:  Украина, 61000, Харьков, пр. Московский, 128, barannik_v_v@mail.ru.

Tverdokhlib Vitaliy Viktorovich, PhD student, Department of Information and Network Engineering of Kharkiv National University of Radio Electronics. Address: Ukraine, 61166, Kharkov, Nauki Ave, 14, e-mail: vitalii.tverdokhlib@nure.ua

Khakhanova Anna Vladimirovna, Cand. Tech. Sci., Associate Professor, Ph.D. student of CAD dept. of NURE. Scientific interests: information processing in infocommunication systems, multimedia technologies. The address: Ukraine, 61166, Kharkov, Nauki Ave., 14.

Barannik Valeriy, pupil of secondary school № 94, research interests: information processing in information and communication systems, multimedia technology. Address: Ukraine, 61000, Kharkov, Moscow Prosp., 128, barannik_v_v@mail.ru.

27-33
ОКСІЮК О.Г., ЗЕРКО А.Л., КОХАНОВСЬКИЙ О.І. ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

УДК 004.45

ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНОЇ МОДЕЛІ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗАХИЩЕНОСТІ ОПЕРАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ОКСІЮК О.Г., ЗЕРКО А.Л., КОХАНОВСЬКИЙ О.І.

Розглядаються основні сучасні проблеми захисту інформації. Приводяться необхідні поняття захищеності операційних систем, вказуються деякі механізми їх захисту. Проводиться аналіз захищеності операційної системи Microsoft Windows 8.1 Enterprise, системи захисту інформації ЛОЗАтм-1 (версія 4.Х.Y) та програмного забезпечення антивірусного захисту інформації „Kaspersky Internet Security 15 для всіх пристроїв”, що використовуються в Україні, з опором на експертні висновки. Розглядаються питання, які не мають наукових рішень, а саме: проблеми забезпечення надійності та безпеки функціонування систем захисту в середовищі ОС.

УДК 004.45

Побудова математичної моделі визначення рівня захищеності операційних систем / О.Г. Оксіюк, А.Л. Зерко, О.І. Кохановський // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 34–37.

Розглядаються основні сучасні проблеми захисту інформації. Приводяться необхідні поняття захищеності операційних систем, вказуються деякі механізми їх захисту. Проводиться аналіз захищеності операційної системи Microsoft Windows 8.1 Enterprise, системи захисту інформації ЛОЗАтм-1 (версія 4.Х.Y) та програмного забезпечення антивірусного захисту інформації „Kaspersky Internet Security 15 для всіх пристроїв”, що використовуються в Україні, з опором на експертні висновки. Розглядаються питання, які не мають наукових рішень, а саме: проблеми забезпечення надійності та безпеки функціонування систем захисту в середовищі ОС.

Бібліогр.: 6 назв.

UDC 004.45

Construction of a mathematical model for determining the level of protection of operating systems / A.G. Oksiuk, A.L. Zerko, A.I. Kokhanovsky // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 34-37.

The main modern problems of information protection are considered. The necessary concepts of the security of operating systems are given, some mechanisms for their protection are indicated. The analysis of the security of the operating system Microsoft Windows 8.1 Enterprise, the information protection system LOZATm-1 (version 4.X.Y) and the anti-virus protection software "Kaspersky Internet Security 15 for all devices" used in Ukraine, with resistance to expert opinions. Questions that do not have scientific solutions, namely: problems of ensuring the reliability and safety of the operation of protection systems in the OS environment are considered.

Ref.: 6 items.

Література:

1.   Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України. http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index.

2. Компанія «АТМНІС», https://atmnis.com/files/user_files/BBOS.pdf

3. Компанія «Майлинукс», http://mylinux.ua/press-release.

4. Компанія ТОВ НДІ «Автопром», http://avtoprom.kiev.ua/rproduct2.html

5. Нестеров С. А. Інформаційна безпека та захист інформації: Навч. посібник. СПб.: Видавництво політехн. ун-ту, 2009. 126 с. 6. Макаренко С. І. Інформаційна безпека: навчальний посібник для студентів вузів. Ставрополь: СФ МДГУ ім. М. А. Шолохова, 2009. 372 с.

Transliterated bibliography:

 1. © Derzhavna sluzhba spetsialnogo zv'yazku ta zahis-tu informatsiyi Ukrayini. http://www.dstszi.gov.ua/dstszi/control/uk/index.
 2. Kompaniya «ATMNIS», https://atmnis.com/files/user_files/BBOS.pdf
 3. Kompaniya «Maylinuks», http://mylinux.ua/press-release5
 4. Kompaniya TOV NDI «Avtoprom», http://avtoprom.kiev.ua/rproduct2.html
 5. Nesterov S. A. Informatsiyna bezpeka ta zahist informatsiyi: Ucheb. posibnik. SPb.: Vidavnitstvo politehn. un-tu, 2009. 126 s.
 6. Makarenko S. I. Informatsiyna bezpeka: navchalniy posibnik dlya studentiv vuziv. Stavropol: SF MDGU im. M. A. Sholohova, 2009. 372 s.

Оксіюк Олександр Глібович, завідувач кафедри кібербезпеки та захисту інформації, доктор технічних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Адреса: Україна, Київ, 01033, вул. Володимирська, 60.

Зерко Андрій Леонідович, аспірант кафедри кібербезпеки та захисту інформації, Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Адреса: Україна, Київ, 01033, вул. Володимирська, 60, e-mail: a.l.zerko@ukr.net, тел.: 0966759139.

Кохановський Олексій Ігорович, директор ТОВ «Авалекс Текнолоджи». Адреса: Україна, Київ, e-mail: o.i.kokhanovskyi@avaleks.kiev.ua.

Oksiyuk Oleksandr Hlibovych, Head of the Department of Cybersecurity and Information Protection, Doctor of Technical Sciences, Professor, Taras Shevchenko Kyiv National University. Address: st. Vladimirskaya, 60, Kyiv, 01033, Ukraine.

Zerko Andriy Leonidovich, PhD student, Department of Cybersecurity and Information Security, Taras Shevchenko Kyiv National University. Address: st. Vladimirskaya, 60, Kyiv, 01033, Ukraine, e-mail: a.l.zerko@ukr.net, tel. 0966759139.

Kokanovsky Alexey Igorovich, Director of Open Access Technologies, e-mail: o.i.kokhanovskyi@avaleks.kiev.ua, Kiev Ukraine.

34-37
ТАРНОПОЛОВ Р.В. МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВИДЕОПОТОКА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

УДК 681.3

МЕТОД ПОВЫШЕНИЯ ДОСТУПНОСТИ ВИДЕОПОТОКА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ЗАКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ

ТАРНОПОЛОВ Р.В.

Разрабатывается метод селекции значимых структурных единиц видеокадра, обеспечивающий снижение пропускной способности закрытого видеоканала.

Ключевие слова: конференция, энергетическая насыщенность, дискретно-косинусное преобразование, сегмент видеокадра.

Key words: Conference saturation power, discrete cosine transform, a segment of the video frame.

УДК 681.3

Метод підвищення доступності відеопотоку для інформаційних технологій закриття інформації / Р.В. Тарнополов // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 38–44.

Розробляється метод селекції значущих структурних одиниць видеокадра, що забезпечує зниження пропускної здатності закритого відеоканалу. Застосовується селективний підхід шифрування для усунення ряду недоліків. Його суть полягає в приховуванні найбільш значущих компонент відеопотоку. Ці компоненти формуються в процесі стиснення відеоданих.

Бібліогр.: 12 назв.

UDC 681.3

The video stream availability increasing method for information technology closing information / R.V. Tarnopolov // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 38-44.

A method for selecting significant structural units of a video frame is being developed, which ensures a reduction in the capacity of a closed video channel. A selective encryption approach is used to eliminate a number of disadvantages. Its essence lies in hiding the most significant components of the video stream. These components are formed during the compression of video data.

Ref.: 12 items.

Литература:

1. Ватолин Д., Ратушняк А., Смирнов М., Юкин В. Методы сжатия данных. Устройство архиваторов, сжатие изображений и видео М.: Диалог-Мифи, 2003. 381с.

2. Ричардсон Я. Видеокодирование. Н.264 и MPEG-4 – стандарты нового поколения. М.: Техносфера, 2005. 368с.

3. Баранник В.В. Кодирование трансформированных изображений в инфокоммуникационных системах /  В.В. Баранник, В.П. Поляков. Х.: ХУПС, 2010. 212 с.

4. Баранник В.В. Методологические принципы представления апертур во множестве одномерных двухосновных позиционных чисел / В.В. Баранник, Д.С. Кальченко // АСУ и приборы автоматики. 2011. Вып. 155. С. 15–22.

5. Баранник В.В. Метод повышения информационной безопасности в системах видеомониторинга кризисных ситуаций / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха, О.С. // Монография. Черкассы, 2015. 143 с.

6.  Баранник В.В. Метод повышения доступности видеоинформации аеромониторинга / В.В. Баранник, О.С. Кулица //Радиоэлектронные и компьютерные системы. 2013. №3. С. 17–20.

7. Баранник В.В. Модель загроз безпеки відеоінформаційного ресурсу систем відеоконференцзв'язку / А.В. Власов, В.В. Бараннік, Р.В.Тарнополов // Наукоємні технології. 2014. № 1 (21). С. 55–60.

8. Баранник В.В. Обоснование значимых угроз безопасности видеоинформационного ресурса систем видеоконференцсвязи профильных систем управления / В.В. Баранник, А.В. Власов, С.А. Сидченко, А.Э. Бекиров // Информационно-управляющие системы на ЖД транспорте. 2014. №3. С. 24–31.

9. Баранник В.В. Селективний метод шифрування відеопотоку в телекомунікаційних системах на основі приховування базового I-кадру / В.В. Баранник, Д.І. Комолов, Ю.М. Рябуха // Наукоємні технології.  2015. № 2.  С. 14–23.

10. Баранник В.В. Концептуальный метод повышения безопасности дистанционного видеоинформационного ресурса в системе аэромониторинга кризисных ситуаций на основе интеллектуальной обработки видеокадров / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха // Радиоэлектронные компьютерные системы. 2015. № 3. С. 19–21.

11. Баранник В.В. Методология совершенствования обработки видеоинформации для повышения эффективности сервиса предоставления дистанционных видеоуслуг при управлении в кризисных ситуациях / В.В. Баранник, Ю.Н. Рябуха, А.А. Красноруцкий, В.Ж. Ященок // АСУ и приборы автоматики. 2015. Вып. 170. С. 12–20.

12. Barannik V.V. The model of avalanche-relating effect in the process of images reconstruction in the combined cryptosemantic systems on the polyadic presentation / V.V. Barannik V.V. Larin, S.A. Sidchenko // Наукоємні технології. 2010. № 1(5). С. 68–70.

Transliterated bibliogtaphy:

 1. Vatolin D., Ratushnjak A., Smirnov M., Jukin V. Metody szhatija dannyh. Ustrojstvo arhivatorov, szhatie izobrazhenij i video M.: Dialog-Mifi, 2003. 381s.
 2. Richardson Ja. Videokodirovanie. N.264 i MPEG-4 – standarty novogo pokolenija Moskva: Tehnosfera, 2005. 368s.
 3. Barannik V.V. Kodirovanie transformirovannyh izobrazhenij v infokommunikacionnyh sistemah / V.V. Barannik, V.P. Poljakov. H.: HUPS, 2010. 212 s.
 4. Barannik V.V. Metodologicheskie principy predstavlenija apertur vo mnozhestve odnomernyh dvuhosnovnyh pozicionnyh chisel / V.V. Barannik, D.S. Kal'chenko // ASU i pribory avtomatiki. 2011. Vyp. 155. S. 15–22.
 5. Barannik V.V. Metod povyshenija informacionnoj bezopasnosti v sistemah videomonitoringa krizisnyh situacij / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha, O.S. // Monografija. Cherkassy, 2015. 143 s.
 6. Barannik V.V. Metod povyshenija dostupnosti videoinformacii aeromonitoringa / V.V. Barannik, O.S. Kulica //Radiojelektronnye i komp'juternye sistemy. #3. 2013. S. 17–20.
 7. Barannik V.V. Model zagroz bezpeki videoinfor-matsiynogo resursu sistem videokonferentszv'yazku / A.V. Vlasov, V.V. Barannik, R.V.Tarnopolov // Naukoemni tehnologiyi. 2014. № 1 (21). S. 55–60.
 8. Barannik V.V. Obosnovanie znachimyh ugroz bezopasnosti videoinformacionnogo resursa sistem videokonferencsvjazi profil'nyh sistem upravlenija / V.V. Barannik, A.V. Vlasov, S.A. Sidchenko, A.Je. Bekirov // Informacionno-upravljajushhie sistemy na ZhD transporte. 2014. #3. S. 24–31.
 9. Barannik V.V. Selektivniy metod shifruvannya vi-deopotiku v telekomunikatsiynih sistemah na osnovi prihovuvannya bazovogo I-kadru / V.V. Barannik, D.I. Komolov, Yu.M. Ryabuha // Naukoemni tehnologiyi. № 2. 2015. S. 14–23.
 10. Barannik V.V. Konceptual'nyj metod povyshenija bezopasnosti distancionnogo videoinformacionnogo resursa v sisteme ajeromonitoringa krizisnyh situacij na osnove intellektual'noj obrabotki videokadrov / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha // Radiojelektronnye komp'juternye sistemy. 2015. # 3. S. 19–21.
 11. Barannik V.V. Metodologija sovershenstvovanija obrabotki videoinformacii, dlja povyshenija jeffektivnosti servisa predostavlenija di-stancionnyh videouslug, pri upravlenii v krizisnyh situacijah / V.V. Barannik, Ju.N. Rjabuha, A.A. Krasnoruckij, V.Zh. Jashhenok // ASU i pribory avtomatiki. #170. 2015. S. 12–20.

Тарнополов Роман Викторович, преподаватель кафедры Харьковского университета Воздушных Сил. Научные интересы: кодирование и защита информации для передачи в телекоммуникационных системах. Адрес: Украина,  61000, Харьков, ул. Сумская, 77/79. Е-mail: barannik_v_v@mail.ru.

Tarnopolov Roman Viktorovich, lecturer, Kharkov University of Air Forces. Scientific interests: encoding and protection of information for transmission in telecommunication systems. Ad-res: Ukraine, 61000, Kharkov, Sumskaya Str., 77/79. E-mail: barannik_v_v@mail.ru.

38-44
БЕЛИКОВА Т.В. МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ СУГГЕСТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

УДК 681.3

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ ДЕСТРУКТИВНЫХ СУГГЕСТИВНЫХ ИНФОРМАЦИОННО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ В ИНФОРМАЦИОННО-СОЦИАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

БЕЛИКОВА Т.В.

Предлагаются подходы к выявлению деструктивных суггестивных воздействий на подсознание человека в текстовых сообщениях в условиях информационно-психологического противоборства. Выявление деструктивных воздействий предлагается проводить на основе семантического дифференциала, фонетического и звукоцветового анализа слов и текстовых документов. Реализация данных методов позволяет оценивать эмоциональное влияние отдельных слов и фонетической структуры текстов на подсознание человека.

Ключевые слова: суггестия; подсознание; воздействие; информационно-психологическое воздействие; фонетическое значение.

Key words: suggestion; subconscious; impact; information-psychological impact; phonetic meaning.

УДК 681.3

Методи виявлення деструктивних сугестивних інформаційно-психологічних операцій в інформаційно-соціальному просторі / Т.В. Белiкова // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 45–50.

Запропоновані підходи до виявлення деструктивних сугестивних впливів на підсвідомість людини в текстових повідомленнях в умовах інформаційно-психологічного протиборства. Виявлення деструктивних впливів запропоновано проводити на основі семантичного диференціалу, фонетичного і звуко-колірного аналізу слів і текстових документів. Реалізація даних методів дозволить оцінювати емоційний вплив окремих слів і фонетичної структури текстів на підсвідомість людини.

Бібліогр.: 12 назв.

UDC 681.3

Methods for identifying destructive suggestive information-psychological operations in the information-social space / T.V. Belikova // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 45-50.

The article proposes approaches to identify destructive suggestive effects on the human subconsciousness in text messages in the context of information-psychological confrontation. Detection of destructive influences is suggested to be carried out on the basis of a semantic differential, phonetic and sound-color analysis of words and text documents. The implementation of these methods will allow us to evaluate the emotional impact of individual words and the phonetic structure of texts on the human subconscious.

Ref.: 12 items.

Литература:

1. Герасимов Б.М. Извлечение информационных фраз из первичных электронных документов в информационно-поисковых системах / Б.М. Герасимов, О.Ю. Сергеев, И.Ю. Субач // Управляющие системы и машины. 2006. №1. С. 26-29.

2. Рыбаков Ф.И. Автоматическое индексирование на естественном языке / Ф.И. Рыбаков, Е.А. Руднев, В.А. Петухов. М.: Энергия, 1980. 160 с.

3. Скороходько Е.Ф. Лінгвістичні основи автоматизації інформаційного пошуку / Е.Ф. Скороходько. К.: Вища школа, 1970. 242 с.

4. Сэлтон Г.А. Автоматическая обработка, хранение и поиск информации / Г.А. Сэлтон. М.: Сов. радио, 1973. 560 с.

5. Журавлев А.П. Фонетическое значение / А.П. Журавлев. Л.: ЛГУ, 1974. 6. Журавлев А.П. Звук и смысл: кн. для внеклас. чтения учащихся ст. классов / А.П. Журавлев. М.: Просвещение, 1991. 160 с.

7. Программы анализа и лингвистической обработки текстов [Электронний ресурс]. Режим доступу: http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html.

8. Сидченко С.А. Система анализа воздействия информации на подсознание человека в условиях информационно-психологического противоборства / С.А. Сидченко, К.И. Хударковский, В.Л. Петров // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск V: В 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2005. Т.3: Теорія та методика навчання інформатики. С. 303-314.

9. Сідченко С.О. Методика комплексного аналізу документу / С.О. Сідченко, С.В. Залкін, В.В. Бєлімов // Системи обробки інформації. 2007. Вип. 9 (67). С. 109-113.

10. Sidchenko S. A. Method of complex information and psychological document analysis / S.A. Sidchenko, T. V. Saprykina // Наукоємні технології. 2014. № 1 (21). С. 79–83.

11. Сидченко С.А. Тестирование семантической составляющей для выявления суггестивного воздействия / С.А. Сидченко, Т.В. Сапрыкина, В.А. Школяренко // АСУ и приборы автоматики. 2013. Вип. 165. С. 111–117.

12. Сидченко С.А. Метод составления текста с заданной суггестивной направленностью контекста / С.А. Сидченко, Т.В. Сапрыкина, В.А. Школяренко // Системи обробки інформації. Х.: ХУПС. 2014. Вип. 4 (120). С. 96–101.

Transliterated bibliography:

 1. Gerasimov B.M. Izvlechenie informatsionnyih fraz iz pervichnyih elektronnyih dokumentov v informatsionno-poiskovyih sistemah / B.M. Gerasimov, O.Yu. Sergeev, I.Yu. Subach // Upravlyayuschie sistemyi i mashinyi. 2006. #1. S. 26-29.
 2. Ryibakov F.I. Avtomaticheskoe indeksirovanie na estestvennom yazyike / F.I. Ryibakov, E.A. Rudnev, V.A. Petuhov. M.: Energiya, 1980. 160 s.
 3. Skorohodko E.F. Lingvistichni osnovi avtomatizatsiyi informatsiynogo poshuku / E.F. Skorohodko. K.: Vischa shkola, 1970. 242 s.
 4. Selton G.A. Avtomaticheskaya obrabotka, hranenie i poisk informatsii / G.A. Selton. M.: Sov. radio, 1973. 560 s.
 5. Zhuravlev A.P. Foneticheskoe znachenie / A.P. Zhuravlev. L.: LGU, 1974.
 6. Zhuravlev A.P. Zvuk i smyisl : kn. dlya vneklas. chteniya uchaschihsya st. klassov / A.P. Zhuravlev. M. : Prosveschenie, 1991. 160 s.
 7. Programmyi analiza i lingvisticheskoy obrabotki tekstov [Elektronniy resurs]. Rezhim dostupu: http://www.rvb.ru/soft/catalogue/index.html.
 8. Sidchenko S.A. Sistema analiza vozdeystviya informatsii na podsoznanie cheloveka v usloviyah informatsionno-psihologicheskogo protivoborstva / S.A. Sidchenko, K.I. Hudarkovskiy, V.L. Petrov // TeorIya ta metodika navchannya matematiki, fIziki, Informatiki: ZbIrnik naukovih prats. Vipusk V: V 3-h tomah. Kriviy RIg: Vidavnichiy vIddIl NMetAU, 2005. T.3: TeorIya ta metodika navchannya Informatiki. S. 303-314.
 9. SIdchenko S.O. Metodika kompleksnogo analIzu doku-mentu / S.O. Sidchenko, S.V. Zalkin, V.V. Belimov // Sistemi obrobki informatsiyi. 2007. Vip. 9 (67). S. 109-113.
 10. Sidchenko S. A. Method of complex information and psycho-logical document analysis / S. A. Sidchenko , T. V. Saprykina // Naukoemni tehnologiyi. 2014. # 1 (21). – S. 79–83.
 11. Sidchenko S.A. Testirovanie semanticheskoy sostavlyayu-schey dlya vyiyavleniya suggestivnogo vozdeystviya / S.A. Sidchenko, T.V. Sapryikina, V.A. Shkolyarenko // Avtomatizirovannyie sistemyi upravleniya i priboryi avtomatiki. 2013. Vip. 165. S. 111–117. 12. Sidchenko S.A. Metod sostavleniya teksta s zadannoy suggestivnoy napravlennostyu konteksta / S.A. Sidchenko, T.V. Sapryikina, V.A. Shkolyarenko // Sistemi obrobki informatsiyi. H.: HUPS. 2014. Vip. 4 (120). S. 96–101.

 

Беликова Татьяна Вячеславовна, соискатель Черкассского государственного технологического университета. Научные интересы: кодирования, семантической обработки изображений. Адрес: Украина, Черкассы, бул. Шевченко, 460. Е-mail: barannik_v_v@mail.ru.

Belikova Tatiana Vyacheslavovna, post graduate student, Cherkassy State Technological University. Scientific interests: coding, semantic image processing. Address: Ukraine, Cherkasy, bul. Shevchenko, 460. E-mail: barannik_v_v@mail.ru

45-50
ХУДОВ В.Г., ХУДОВ Г.В. МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ БАГАТОМАСШТАБНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

УДК 004.932

МЕТОД СЕГМЕНТУВАННЯ БАГАТОМАСШТАБНОЇ ПОСЛІДОВНОСТІ ЗОБРАЖЕНЬ, ЩО ОТРИМАНІ З БОРТОВИХ СИСТЕМ ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ

ХУДОВ В.Г., ХУДОВ Г.В.

Пропонується при сегментуванні оптико-електронних зображень попередньо проводити їх багатомасштабне перетворення. Як ядро перетворення обрано гаусіан з відповідним значенням масштабного коефіцієнта. Як метод сегментування пропонується еволюційний метод. Проводяться експериментальні дослідження щодо сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних зображень запропонованим методом.

Ключові слова: сегментування, багатомасштабність, послідовність, зображення, спостереження, бортова система, метод, ядро перетворення.

Key words: segmentation, multi-scale, sequence, image, observation, on-board system, method, kernel of transformation.

УДК 004.932

Метод сегментування багатомасштабної послідовності зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження / В.Г. Худов, Г.В. Худов // Радiоeлектронiка та iнформатика. 2017. № 2. С. 51–54.

Запропоновано при сегментуванні оптико-електронних зображень попередньо проводити багатомасштабне перетворення зображень. Як ядро перетворення обрано гаусіан з відповідним значенням масштабного коефіцієнта. Як метод сегментування запропоновано використання еволюційного методу. Проведено експериментальні дослідження щодо сегментування багатомасштабної послідовності оптико-електронних зображень запропонованим методом.

Іл. 2. Бібліогр.: 13 назв.

UDC 004.932

The method of segmentation of a multiscale sequence of images obtained from on-board optical-to-electronic surveillance systems / V.G. Khudov, G.V. Khudov // Radioelektronika i informatika. 2017. N 2. P. 51-54.

It has been proposed to carry out a multiscale transformation of images when segmenting optical-electronic images. As the transformation kernel, the Gaussian is chosen with the corresponding value of the scale factor. As a method of segmentation, it is proposed to use the evolutionary method. An experimental study of the segmentation of the multiscale sequence of optoelectronic images by the proposed method has been carried out.

Fig. 2. Ref.: 13 items.

Література:

1. Башинский В.Г., Бзот В.Б., Жилин Е.И Малогабаритные беспилотные авиационные комплексы (Mini UVS). Запорожье: изд. АО «Мотор-Сич», 2014. 261 с.

2. Барталев С.А., Ховратович Т.С. Анализ возможностей применения методов сегментации спутниковых изображений для выявления изменений в лесах // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса. 2011. Т. 8, № 1. С. 44-62.

3. Худов В.Г. Мультиагентний метод сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження // Системи озброєння і військова техніка, 2016. № 3 (47). С. 116-119.

4. Смеляков К.С., Романенко И.А., Рубан И.В., Кириллова Н.И., Шитова О.В. Методы сегментации изображений объектов нерегулярного вида, особенности их применения и перспективы развития // Збірник наукових праць ХУПС. 2010. Вип. 2 (24). С. 92-97.

5. Худов В.Г., Кучук Г.А., Маковейчук О.М., Крижний А.В. Аналіз відомих методів сегментування зображень, що отримані з бортових систем оптико-електронного спостереження // Системи обробки інформації. 2016. Вип. 9 (146). С. 77-80. 6. Ziou D., Tabbone S. Edge Detection Techniques // An Overview technical report: Dept Math & Informatique. Universit de Sherbrooke. 1997. № 195. P. 567-578.

7. Bergholm F. Edge Focusing // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1987. № 9. P. 726-741.

8. Williams D.J., Shas M. Edge Contours Using Multiple Scales // Computer Vision, Graphics and Image Processing, 1990.  № 51. P. 256-274.

9. Lacroix V. The Primary Raster: A Multiresolution Image Description // In Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition, 1990. P. 903-907.

10. Canny J.F. A Computational Approach to Edge Detection // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence. 1986. № 8. P. 679-698.

11. Жизняков А.Л. Формализация некоторых понятий теории обработки многомасштабных последовательностей цифровых изображений // Системы управления и информационные технологии. 2007. № 3 (29). С. 354-358.

12. Жизняков А.Л., Садыков С.С. Теоретические основы обработки многомасштабных последовательностей цифровых изображений. Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. 121 с.

13. Babaud J., Witkin A.P., Baudin M., Duda R.O. Uniqueness of the Gaussian kernel for scale-space filtering // IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell. 1986. № 8. P. 26–33.

Transliterated bibliography:

 1. Bashinsky V.G., Bzot V.B., Zhilin E.I. Small-size unmanned aerial systems (Mini UVS). Zaporozhye: ed. Motor-Sich JSC, 2014. 261 p.
 2. Bartalev S.A., Khovratovich T.S. Analysis of the possibilities of applying satellite image segmentation methods to detect changes in forests // Modern problems of remote sensing of the Earth from space, 2011. T. 8. No. 1. P. 44-62.
 3. Khudov V.G. Multiagent method of segmentation of images obtained from on-board systems of optoelectronic observation // Armament and military equipment systems, 2016. No. 3 (47). Pp. 116-119.
 4. Smelyakov K.S., Romanenko I.A., Ruban I.V., Kirillova N.I., Shitova O.V. Methods of image segmentation of irregular objects, features of their application and perspectives of development // Zbirnik Naukovych prac KHUPS, 2010. Vip. 2 (24). Pp. 92-97.
 5. Khudov V.G., Kuchuk G.A., Makoveichuk O.M., Kryzhik A.V. Analysis of known methods for image segmentation obtained from on-board systems of optoelectronic observation // Systems of information processing, 2016. Vip. 9 (146). Pp. 77-80.
 6. Ziou D., Tabbone S. Edge Detection Techniques // An Overview technical report: Dept Math & Informatique. Universit de Sherbrooke, 1997. № 195. PP. 567-578.
 7. Bergholm F. Edge Focusing // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1987. № 9. PP. 726-741.
 8. Williams D.J., Shas M. Edge Contours Using Multiple Scales // Computer Vision, Graphics and Image Processing, 1990. № 51. PP. 256-274.
 9. Lacroix V. The Primary Raster: A Multiresolution Image Description // In Proceedings of the 10th International Conference on Pattern Recognition, 1990. PP. 903-907.
 10. Canny J.F. A Computational Approach to Edge Detection // IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence, 1986. № 8. PP. 679-698.
 11. Zhizniakov A.L. Formalization of some concepts of the theory of processing multiscale sequences of digital images // Control Systems and Information Technology, 2007. No. 3 (29). Pp. 354-358.
 12. Zhiznjakov A.L., Sadykov S.S. Theoretical bases of processing of multiscale sequences of digital images. Vladimir: Publishing house of Vladimir. State. University, 2008. 121p.
 13. Babaud J., Witkin A.P., Baudin M., Duda R.O. Uniqueness of the Gaussian kernel for scale-space filtering // IEEE Trans. Pattern Anal. Machine Intell., 1986. № 8. PP. 26–33.

 

Худов Владислав Геннадиевич, аспирант ХНУРЭ. Научные интересы: обработка информации в современных информационных системах. Адрес: Украина, 61166, Харьков, пр. Науки, 14, тел. 097-497-11-82

Худов Геннадий Владимирович, д-р техн. наук, профессор, начальник кафедры Харьковского национального университета Воздушных Сил им. И. Кожедуба. Научные интересы: обработка информации в современных информационных системах. Адрес: Украина, 61000, Харьков, ул. Сумская, 77/79, тел. 097-394-36-20

Khudov Vladislav Gennadievich, post-graduate student of the Kharkov National University of Radioelectronics. Scientific interests: information processing in modern information systems. Kharkov, Science ave., 14, phone number 097-497-11-82

Khudov Hennadii Vladimirovich, Doctor of Technical Sciences, Professor, Head of the Department of the Kharkov National Air Force University named after Ivan Kozhedub. Scientific interests are the processing of information in modern information systems. Kharkov, Sumskaya str., 77/79, phone number 097-394-36-20.

51-54