ISSUE 175

 1. Семенець В. В., Левикін В. М., Саєнко В. І. Дослідження і аналіз дидактичної політики університету при підготовці фахівців з інформаційних технологій (Semenets V.V., Levykin V.M., Saenko V.I. Research and analysis of the didactic policy of the university in the preparing of information technology specialists)    Full text     Annotation

 2. Левикін В. М., Чала О. В. Модель циклу виявлення і використання знань в знання-ємних бізнес-процесах  (Levykin V.M., Chala O.V. Model of cycle to identify and use of the knowledge in the knowledge-intensive processes)    Full text   Annotation

 3. Чалий С. Ф., Левикін І. В., Кальницька А. Ю. Постановка задачі прецедентного управління наскрізними бізнес-процесами (Chalyi S.F., Levikin I.V., Kalnytska A.Yu. The problems of the precedent management of the survival business processes)  Full text   Annotation

 4. Руженцев В.І., Висоцька О.В., Рисована Л.М., Зінченко Ю.Є., Алексеєнко Р.В. Організація захисту інформації інформаційної системи виявлення психоемоційних і когнітивних порушень (Ruzhentsev V.I., Vуsotska O.V., Rysovana L.M., Zinchenko Yu.Ye., Alekseienko R.V. Organization of information protection of the information system detection of psychoemotional and cognitive disorders)  Full text   Annotation

 5. Євланов М. В. Удосконалений метод синтезу варіантів опису архітектури створюваної інформаційної системи (Yevlanov M.V. Improved method for synthesizing variants of description of the architecture of the created information system) Full text   Annotation

 6. Васильцова Н. В., Неумивакіна О. Є., Панфьорова І. Ю. Метод оцінювання досвіду команди виконавців ІТ-проекту створення інформаційної системи (Vasyltsova N.V., Neumivakina O.E., Panfyorova I.Yu. Method of evaluation of the experience of the team of executors of the IT project of creating an information system)  Full text   Annotation

 7. Білова Т. Г. Архітектура системи надання електронних адміністративних послуг (Bilova T. The architecture of the electronic administrative services system)  Full text   Annotation

 8. Левикін В. М., Юр’єв І. О., Петриченко О. В. Метод формування каталогу ІТ-сервісів   (Levykin V.M., Iuriev I.A., Petritshenko А.V. Method for forming the catalog of IT services)  Full text   Annotation

 9. Хорошевський О. І. Метод управління проектуванням освітніх сайтів на базі систем управління вмістом (Khoroshevsky O.I. The method of managing design educational sites based on content management systems) Full text   Annotation

 10. Євланов М. В., Корнєєва Є. В. Формалізований опис візуальних представлень автоматизованого процесу (Yevlanov M.V., Korneeva Ye.V. Formalized description of visual representations of the automated process)  Full text   Annotation

 11. Карабицька О. Д.  Метод проектування інформаційної системи з відкритою архітектурою  (Karabitskaya O.D. The method of designing an information system with open architecture)  Full text   Annotation
Название Стр. Скачать